Gwarancja jakości, ochrona środowiska, Reach, Rohs, CE i Minerały konfliktowe

Sodemann Industrifjedre A/S dostarcza artykuły dla wszelkiego rodzaju firm i sektorów. Naturalnie odpowiedzialna i prawidłowo prowadzona firma często będzie miała klientów, którzy szukają informacji na temat tych kwestii. Dlatego też Sodemann Industrifjedre A/S przygotował ten krótki wstęp dotyczący polityki jakości i ochrony środowiska w firmie. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa do dyspozycji.

Sodemann Industrifjedre A/S nie zawiera z klientami umów ani porozumień dotyczących warunków prawnych, które regulują ceny, umowy ramowe, obsługę, zapewnienie jakości itp. W tego rodzaju umowach jest wiele punktów, które są wyraźnie akceptowalne i zdroworozsądkowe, ale są też punkty, które mogą być nierozsądne, niemożliwe lub trudne do przestrzegania z wyprzedzeniem. Jeżeli umowa nie jest w 100% zrozumiała dla obu stron, nie ma podstaw do jej zawarcia. Nasz handel z klientami jest w zasadzie bardzo prosty. Klienci zamawiają i kupują wyłącznie określoną liczbę potrzebnych im sprężyn specjalnych lub standardowych. W przypadku sprężyn specjalnych są one produkowane zgodnie z informacjami i życzeniami przekazanymi przez klienta po zaakceptowaniu przez niego wyceny. Sprężyny standardowe są wytwarzane i dostarczane w oparciu o parametry poszczególnych rodzajów sprężyn. Ceny i wielkość rabatów dla sprężyn standardowych są dostępne w naszym sklepie internetowym. Jeśli klient ma bardzo konkretne wymagania dotyczące sprężyny i w związku z tym nie jest pewien, czy sprężyna standardowa może je spełnić, przy zamawianiu należy przekazać nam wszystkie ważne informacje, abyśmy mogli upewnić się, że dostarczony produkt spełnia wymagania i życzenia klienta.

NDA (Umowa o zachowaniu poufności)

Jeśli szczegóły dotyczące opracowywania produktu lub samego produktu klienta są objęte tajemnicą, zrozumiałe jest, że chce on podpisania przez dostawcę umowy o zachowaniu poufności. Jednak z zasady nie podpisujemy umów o poufności, porozumień o poufności itp., ponieważ komponent, którym się zajmujemy, zwykle stanowi jedynie część gotowego produktu. Nie chcemy i nie musimy znać każdego szczegółu produktu, a jedynie dokładne informacje o części bezpośrednio powiązanej ze sprężyną, które pozwolą nam na realizację zlecenia. Jeśli dojdzie do sporządzenia i podpisania umowy o zachowaniu poufności, musi być ona prawnie uzasadniona dla obu stron, aby miała sens. Musimy poświęcić czas i zasoby na całościowe zapoznanie się z takiego typu dokumentami i zrozumienie ich treści, zanim je podpiszemy. Do tej pory radziliśmy sobie bez problemu bez tego typu dokumentów prawnych. Często mamy do czynienia z różnymi projektami i wynalazkami, których szczegóły nie mogą wyjść poza firmę. Nie mamy przy tym trudności z przestrzeganiem wysokich i autentycznych standardów etycznych w trakcie całego procesu i nie wymaga to podpisywania umów o zachowaniu poufności czy innych tego typu dokumentów.


NCA (Umowa o niewprowadzaniu zmian)

Niestety nie jest dla nas możliwe poprawne/odpowiednie sporządzenie i podpisanie umowy o niewprowadzaniu zmian, ponieważ cel takiego dokumentu i gama produktów naszej firmy nie przystają do siebie. Podpisanie umowy o niewprowadzaniu zmian nie jest możliwe, ponieważ narzuci to ograniczenia na standardowy produkt. Nie możemy w ten sposób ograniczać standardowego produktu, ponieważ uniemożliwiłoby to nam odpowiednią obsługę różnych zakresów produktów w przyszłości, gdyby w przypadku naszej standardowej konfiguracji wprowadzono ograniczenia. Możemy jednak stworzyć produkt o statusie artykułu specjalnego, co zagwarantuje, że nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ponieważ zmiany artykułów specjalnych będą dokonywane wyłącznie na życzenie klientów. My sami niczego nie produkujemy. Jesteśmy sprzedawcą detalicznym. Zakupujemy produkty w dużych ilościach. Następnie sprzedajemy je i dostarczamy je na podstawie dokładnych życzeń klientów. Sprzedajemy standardowe sprężyny, które nie wymagają certyfikacji ISO i nie muszą spełniać innych surowszych wymogów.

Jeśli dla artykułu istnieją specjalne wymogi np. materiałowe, tolerancji itd., konieczne jest stworzenie specjalnej sprężyny.

Prosimy o pisemny kontakt z naszą firmą, który umożliwi znalezienie zadowalającego rozwiązania dotyczącego sprężyn specjalnych.


Gwarancja jakości i produkcji

Ściągnij PDFSodemann Industrifjedre A/S jest firmą, która specjalizuje się w sprzedaży sprężyn. Oferujemy szybkie dostawy (następnego dnia) z największego magazynu sprężyn w Danii. Możemy również zaoferować sprężyny specjalne przeznaczone do konkretnych celów. Sodemann Industrifjedre A/S dostarcza wyłącznie sprężyny wyprodukowane z zachowaniem najwyższych norm jakości. Fabryki, z którymi współpracujemy, dysponują działami produkcji i badań, które spełniają aktualnie najsurowsze wymagania jakościowe. Stosowany jest wyłącznie drut posiadający certyfikat najwyższej jakości. Jakość techniczna jest zapewniana dzięki przestrzeganiu tych wymagań.

Nasz katalog zawiera informacje dotyczące norm DIN, numerów materiału (Werkstoff), norm EN itd. różnych grup produktów. W normalnej sytuacji nie ma potrzeby wydzielania specyfikacji dla poszczególnych dostaw sprężyn standardowych. Jeśli przy zamawianiu sprężyn specjalnych potrzebne będą Państwu raporty z pomiarów lub kopia certyfikatu jakości drutu od dostawcy, możemy je dostarczyć wraz z zamówieniem. Przy składaniu zamówienia prosimy określić zakres wymaganych informacji.

Każda pozycja dostarczana przez Sodemann Industrifjedre A/S posiada swój numer katalogowy i wszystkie dane są zarejestrowane w skomputeryzowanym systemie. Wszystkie rysunki, obrazy i dane są chronione przy pomocy kopii zapasowych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Inne wymagania dotyczące jakości, takie jak szybkie dostawy, rzetelność dostaw, dostawy typu Just in Time, ceny i usługi itd. spełniane są z naszej strony dzięki aktualnej wiedzy i technologii w zakresie obsługi zamówień oraz zarządzania magazynem, finansami i administracją itd. Ponadto nasi doskonale przygotowani pracownicy z doświadczeniem w zakresie tej niszowej branży wykazują poczucie osobistej odpowiedzialności za wszelkie obszary pracy.

Sodemann Industrifjedre A/S pragnie zachować swoją pozycję najlepszego i preferowanego dostawcy sprężyn standardowych. Dlatego też Sodemann Industrifjedre A/S dokonuje stałych ulepszeń w celu zagwarantowania ciągłego spełniania wysokich wymagań wewnętrznych. Sodemann Industrifjedre A/S jest otwarty na wszelkie formy konstruktywnej krytyki, aby podejmując dialog z klientem firma mogła zawsze spełniać możliwie jak najwięcej wymagań zewnętrznych klientów.


Strategia ochrony środowiska

Ściągnij PDFSodemann Industrifjedre A/S jest firmą handlową z biurem i magazynem — nie posiada działu produkcji. Zdrowa działalność opiera się na wykorzystaniu zdrowego rozsądku na wszystkich polach. Dotyczy to oczywiście również kwestii ochrony środowiska. Sodemann Industrifjedre A/S skupia się na ochronie naszego wspólnego środowiska w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Nie zajmujemy się niebezpiecznymi substancjami chemicznymi ani innymi szkodliwymi produktami. Sortujemy odpady: plastik, metal, szkło, karton itd. Wszystkie odpady poddawane są utylizacji, w formie posortowanej, w pobliskiej stacji recyklingu. Przestrzegamy wszystkich zasad stacji recyklingu w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony środowiska. Jeśli klient nie jest pewien, w jaki sposób zutylizować zakupione u nas zużyte artykuły, może je odesłać do nas w celu zapewnienia właściwej utylizacji.


Dyrektywa UE REACH – przepisy dotyczące substancji chemicznych

Ściągnij PDFREACH, co oznacza Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenia substancji chemicznych (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances), jest nazwą przepisów (WE nr 1907/2006) wydanych przez Komisję Europejską, której celem jest zagwarantowanie, że 100 000 różnych rodzajów substancji chemicznych stosowanych w Unii Europejskiej posiada dokumentację określającą ich bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Regulacja ta dotyczy wszystkich substancji chemicznych produkowanych, importowanych lub używanych w ilości minimum 1 tony rocznie przez firmę z kraju członkowskiego UE. W przypadku wielu substancji chemicznych najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska firmy mają obowiązek stosowania w miarę możliwości mniej niebezpiecznych substancji. Nasze produkty nie wykorzystują substancji chemicznych, które figurują na liście szkodliwych substancji dyrektywy REACH w stężeniu wagowym przekraczającym 0,1%. Nasze produkty nie zawierają substancji chemicznych ani substancji niebezpiecznych, ponieważ do produkcji naszych sprężyn wykorzystywane są wyłącznie standardowe oleje lub środki smarne.

SVHC.

W naszych produktach nie stosujemy żadnych substancji chemicznych z listy SVHC.

SVHC to wykaz zawierający szereg substancji, które są szczególnie niebezpieczne. Są sklasyfikowane oddzielnie w ramach REACH (Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy = SVHC). Ten wykaz (zaktualizowany 19/01 - 21 r.) jest dostępny tutaj.


Dyrektywa RoHS

Ściągnij PDF(Dyrektywa dotycząca ograniczeń substancji niebezpiecznych), nr 2002/95/WE, nie jest prawem, a jedynie regulacją, która określa ograniczenia dotyczące użycia substancji/materiałów niebezpiecznych używanych w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym. Dyrektywa ta jest ściśle związana z dyrektywą WEEE (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), nr 2002/96/WE, która określa cele w zakresie zbierania i/lub recyklingu, i/lub usuwania elementów/materiałów elektronicznych i elektrycznych. Inicjatywa ta została podjęta w celu stawienia czoła rosnącym problemom związanym z zanieczyszczeniem środowiska.

RoHS często nazywana jest dyrektywą „bezołowiową”, ogranicza ona jednak użycie w sumie sześciu substancji wymienionych poniżej: ołów, rtęć, kadm, chrom sześciowartościowy, PBB (bifenyl polibromowany, bromowana substancja opóźniająca palenie), PBDE (polibromowany eter etylowy, bromowana substancja opóźniająca palenie).

Produkty Sodemann Industrifjedre A/S nie zawierają powyższych substancji.

Dyrektywa RoHS 2

27 maja 2011 roku, pięć lat po wprowadzeniu dyrektywy RoHS, Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę zwaną RoHS 2. Dyrektywa RoHS 2 to dyrektywa Unii Europejskiej nr 2011/65/UE. Skrót RoHS jest akronimem dla ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ang . Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment).

 Dyrektywa RoHS 2 zakazuje stosowania następujących substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprzedawanym w UE od 1 lipca 2006 roku: ołów, kadm, rtęć, chrom sześciowartościowy (chrom VI), bifenyl polibromowany (PBB), polibromowany eter etylowy (PBDE).
Dyrektywa ma na celu ograniczenie wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko, wywieranego zarówno przez użytkowanie, jak i utylizację urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

RoHS 3

Do pierwotnej listy RoHS 2 dodano cztery nowe substancje. Nowa lista RoHS 3 ważna od 22 lipca 2019 r. zawiera następujące substancje:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Wniosek:

Jesteśmy przekonani, że produkty firmy Sodemann Industrifjedre A/S nie zawierają żadnych z wyżej wymienionych substancji/materiałów i że w związku z tym są one zgodne z dyrektywami RoHS, RoHS 2 i RoHS 3.


Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy

Ściągnij PDFNasze badania wskazują, że Sodemann Industrifjedre A/S nie sprzedaje towarów pochodzących z procesów produkcyjnych, które nie przestrzegają bezpieczeństwa pracy, zarówno personelu administracyjnego, jak i pionu produkcyjnego. Sodemann Industrifjedre A/S nie akceptuje dostawców, którzy wykorzystują pracę dzieci, stosują wyzysk personelu, wykorzystują robotników przymusowych, pracują nie przestrzegając obowiązujących wymagań prawnych, sprzyjają dyskryminacji, nie szanują wymagań dotyczących ochrony środowiska itd. Cała produkcja sprzedawanych przez nas artykułów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i z poszanowaniem współpracowników. Jeśli warunki te nie są spełniane, Sodemann Industrifjedre A/S natychmiast zrywa stosunki z takim dostawcą.


Certyfikaty CE

Ściągnij PDFNie istnieją certyfikaty CE dla produktów marki SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Nasze produkty nie posiadają oznaczenia CE, ponieważ żaden z nich nie należy do grupy produktów, które tego oznaczenia wymagają. Nie należy oznaczać pojedynczych sztuk sprężyn znakiem CE.


 


Minerały konfliktowe

Ściągnij PDFW 2010 r. prezydent Obama podpisał ustawę Dodda-Franka o ochronie konsumentów. Paragraf 1502 tej ustawy reguluje międzynarodowy obrót oraz stosowanie minerałów konfliktowych. Podobnie jak w przypadku diamentów konfliktowych (zwanych też krwawymi), termin „minerały konfliktowe” odnosi się do surowców pochodzących z określonej części świata ogarniętej konfliktem, który ma wpływ na wydobycie tych surowców i obrót nimi.
Podjęto szereg działań międzynarodowych w celu ograniczenia obrotu zasobami z obszarów ogarniętych konfliktem oraz zmniejszenia motywacji do ich wydobywania i toczenia walk o nie. Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów z 2010 r. zobowiązuje producentów do przeprowadzania badań swoich łańcuchów dostaw i przekazywania raportów na temat wykorzystywania minerałów konfliktowych.

Do najczęściej wydobywanych minerałów konfliktowych należą kasyteryt (ruda cyny), wolframit (minerał wolframu), koltan (ruda tantalu) i ruda złota; wydobywane są one w różnych krajach, a przed nabyciem przez międzynarodowe przedsiębiorstwa elektroniczne są przekazywane pomiędzy różnymi pośrednikami. Minerały te są niezbędne do produkcji różnych urządzeń elektronicznych.

Aby zapewnić naszych klientów, że wszystkie nasze produkty są zgodne z ustawą Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów oraz ogólną polityką dotyczącą produktów z minerałów konfliktowych, niniejszym oświadczamy, że:

ŻADEN z produktów SODEMANN Industrifjedre A/S nie zawiera jakiegokolwiek z wyżej wymienionych produktów.


Długoterminowa deklaracja dostawców

Ściągnij PDFKliknij na logo PDF, aby pobrać deklarację dostawców długoterminowych, ważną do 31 grudnia 2020 r.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.