Prawo do złożenia reklamacji a gwarancja

Osoby dokonujące zakupów w firmie SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S jako klient indywidualny lub instytucjonalny posiadają zwykłe ustawowe dwuletnie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dowolnych problemów z produktem. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie udziela dalszej gwarancji, ponieważ klienci SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S są chro-nieni zwykłym dwuletnim prawem do składania reklamacji. Klienci mają często trudności w rozróżnieniu zwykłego dwuletniego prawa do złożenia reklamacji i gwarancji. Poniżej postaramy się wyjaśnić różnicę między zwykłym dwuletnim prawem do złożenia reklamacji a gwarancją.

Jeśli klient dokonuje zakupu jako klient indywidualny w kraju UE, ma co najmniej dwa lata na złożenie reklamacji. Poszczególne kraje UE mogą zaoferować dłuższe prawo do składania reklamacji, ale ten okres nigdy nie może być krótszy niż dwa lata. Oznacza to, że jeżeli produkt zepsuje się ze względu na problem obecny w momencie dostawy do klienta indywidualne-go, klient ten w zależności od okoliczności może otrzymać zwrot pieniędzy lub produkt może zostać naprawiony albo wymieniony.

Zgodnie z prawem duńskim klienci instytucjonalni mają również prawo do dwuletniego okresu na złożenie reklamacji. To prawo do złożenia reklamacji nie jest oparte na ustawodawstwie UE, a więc klienci instytucjonalni z innych krajów mogą nie mieć prawa do takiej samej ochrony. W przeciwieństwie do zakupów dokonywanych przez konsumentów w tym przypadku konieczność udowodnienia, że dany produkt był wadliwy przy odbiorze, spoczywa na kliencie instytucjonalnym.

Przy zakupach dokonywanych przez konsumentów (klientów indywidualnych) w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciężar dowodu spoczywa na sprzedawcy. Innymi słowy, w przypadku zakupów dokonywanych przez konsumentów przez pierwsze sześć miesięcy to sprzedawca jest odpowiedzi-alny za udowodnienie, że produkt nie był wadliwy przy odbiorze. Następnie przez kolejne 18 miesięcy to klient indywidualny musi udowodnić, że produkt był wadliwy przy odbiorze.

Jeśli klient indywidualny lub klient instytucjonalny odkryje wadę, za którą, zdaniem klienta indywidualnego lub klienta instytucjonalnego, odpowiada sprzedawca, klient indywidualny lub klient instytucjonalny musi możliwie szybko złożyć reklamację u sprzedawcy w uzasadnionym terminie od wykrycia wady przez klienta indywidualnego lub klienta instytucjonalnego.

Gwarancja biegnie zatem równolegle do prawa do złożenia reklamacji i jest usługą, która zazwyczaj jest bardziej rozbudowana niż ustawowe prawo do złożenia reklamacji. Sprzedawca oferuje gwarancję tylko wtedy, gdy wyraźnie to zadeklaruje, co obejmuje jednoznaczne określenie zakresu gwarancji. Gwarancja zwykle przyjmuje postać zagwarantowania przez sprzedawcę, że produkt posiada pewne szczególne cechy i pewien minimal-ny okres eksploatacji przy zwykłym użytkowaniu. Jak wspomniano na początku, spółka SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie udziela gwarancji, ale klienci indywidualni lub klienci instytucjonalni mają zwykłe dwuletnie prawo do złożenia reklamacji.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.