Warunki sprzedaży i dostaw B2B, Biznes

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW — B2B — Wersja marzec 2017
Warunki sprzedaży i dostaw B2B, Biznes. Dotyczy wszystkich transakcji pomiędzy klientem a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S

 1.


Zakres
a: Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw dotyczą zwykłych zakupów artykułów bezpośrednio od firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S oraz zakupów artykułów ze sklepu internetowego firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.


2.


Ceny i warunki płatności
a: Ceny artykułów oraz wielkości rabatów są podane w sklepie internetowym.
W przypadku artykułów, dla których ceny i wielkości rabatów nie są podane, informacje te można uzyskać na życzenie.
b: W przypadku zamówień łączonych z dostawą w kilku partiach ceny, wielkości rabatów i transport są liczone dla każdej oddzielnej dostawy, nie zaś dla całościowego zamówienia.
Zamówienia otwarte, ale jeszcze niedostarczone, lub zamówienia dostarczone, można zmienić tylko na podstawie pisemnej zgody wyrażonej przez SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Jeśli zmiany obejmują ilości w zamówieniach otwartych lub dostarczonych, zmianie ulegną również stawki rabatów; z tego powodu cena jednostkowa będzie odzwierciedlała cenę z aktualnego cennika, a faktury będą wystawiane w oparciu o te dane.
c: Minimalna wartość faktury:
W naszym sklepie internetowym minimalna wartość faktury za artykuły nie obejmuje kosztów transportu i VAT. Odpowiednia minimalna wartość faktury dla sklepu internetowego pojawi się na ekranie przed zatwierdzeniem zamówienia. Dla zamówień telefonicznych/zamówień e-mailowych/zamówień pocztowych/zamówień faksem/wizyt itp. minimalna wartość zamówienia dla artykułów, bez kosztów transportu, to 135,00 PLN bez VAT.
d: Ceny nie obejmują podatku VAT ani kosztów transportu.
e: Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury, jeśli nie uzgodniono inaczej.
f: Płatności można dokonywać za pomocą karty kredytowej w sklepie internetowym lub przelewem dla:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr konta PL97175000090000000029383917
IBAN: PL97175000090000000029383917
SWIFT: RCBWPLPW
Nie przyjmujemy czeków.
g: Od dnia, w którym płatność jest wymagalna, naliczane są odsetki w wysokości 1,5% za każdy rozpoczęty miesiąc.
h: Przypomnienie wysyłane w przypadku opóźnionej płatności podlega opłacie w wysokości 100,00 DKK za każde przypomnienie.


3.


Zastrzeżenie własności
a: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S zachowuje pełne prawo własności dostarczonych artykułów aż do otrzymania pełnej płatności, w tym płatności wszelkich naliczonych odsetek. Prawo własności firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S stosuje się do wszystkich artykułów, których cena kupna (w tym wszelkie uiszczone płatności) przekracza 2000,00 DKK.


4.


Ograniczenie odpowiedzialności
a: Każda oferta sprzedaży podlega możliwości wcześniejszej sprzedaży, przy czym nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności w przypadku czasowo wyprzedanych artykułów, błędów w druku, problemów technicznych związanych z korzystaniem ze strony internetowej firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, wynikającym z tego nieprawidłowym przetworzeniem zamówienia itp. Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie będzie w takich przypadkach ponosić odpowiedzialności.
b: Dane techniczne podane w katalogu i na stronie internetowej firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S dotyczące na przykład wymiarów, skoku i siły to jedynie orientacyjne wartości średnie. Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw od takich wartości średnich. Tekst i informacje techniczne podane na stronie internetowej są regularnie zmieniane, mogą się zatem różnić od informacji podanych uprzednio, na przykład w katalogu.
c: W przypadku stwierdzenia faktycznych usterek lub uszkodzenia produktu firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy można udowodnić, że usterka lub uszkodzenie wynikają z błędu lub zaniedbania ze strony firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Jeśli w niezmiennych zasadach prawa nie wskazano inaczej, firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, czasu, marży lub za inne straty pośrednie poniesione w wyniku powyższych braków i uszkodzeń produktu.
d: Ponadto odpowiedzialność firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S za szkody nie może sięgać kwoty wyższej niż kwota faktury dla danej dostawy.
e: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przeciążenia dostarczonych artykułów, nieprawidłowego użytkowania artykułów lub kruchości wodorowej wynikłej z procesu nakładania powierzchniowej powłoki galwanicznej.
f: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S jest zwolniona z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
g: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S z przyjemnością udzieli porad i pomoże w obliczeniach. W przypadku specjalnych wymagań co do artykułu lub jego zastosowania należy to wskazać na piśmie nie później niż w chwili składania zamówienia. Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie może w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za udzielane porady lub dostarczane obliczenia, ponieważ nie można uznać, że jest w pełni zaznajomiona z układami, instalacją, masami itd.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamówienie i użytkowanie zakupionych towarów. Obowiązkiem klienta jest zawsze przeprowadzenie odpowiedniej kontroli jakości wszystkich dostarczonych towarów natychmiast po ich otrzymaniu, a przed rozpoczęciem ich przechowywania, montażem, przekazaniem lub użyciem w inny sposób.
h: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S może ponosić odpowiedzialność za produkty tylko w przypadkach określonych przez obowiązujące prawodawstwo, w tym Duńską Ustawę o odpowiedzialności za produkty.


5.


Dostawa, w tym nadwyżki i niedobory
a: W przypadku transakcji dotyczących sprężyn wykonywanych na zamówienie firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S zastrzega prawo do nadwyżki lub niedoboru w ilości do 10% zamówionej ilości.
b: Dostawa niedostatecznej lub nadmiernej liczby artykułów zostanie uwzględniona w sumie faktury.
c: Jeżeli nie ustalono inaczej na piśmie, wszystkie towary są dostarczane na zasadzie EXW — EX Works.


6.


Reklamacje
a: Wszelkie reklamacje dotyczące usterek wymagają formy pisemnej i należy je składać w ciągu 8 dni od daty dostawy. Prawo do złożenia reklamacji obejmuje wady i usterki produktu, które były obecne w momencie dostawy.
b: Poza warunkami podanymi powyżej, spółka SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie przyjmuje odpowiedzialności za wady, a klient nie może zatem powoływać się na inne środki prawne za naruszenie umowy poza wskazanymi powyżej. W związku z tym spółka SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które zostały uszkodzone w związku z montażem, użytkowaniem, obciążaniem, ogólnym stosowaniem i otoczeniem, jeśli takie okoliczności wpływają na okres użytkowania i trwałość produktów. Ponieważ tego rodzaju skutki są poza kontrolą spółki SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, nie ma możliwości zagwarantowania jakości lub właściwości produktu w inny sposób niż określono w powyższym punkcie dotyczącym prawa do reklamacji


7.


Zwrot artykułów
a: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie przyjmuje żadnych zwrotów artykułów bez specjalnej uprzedniej zgody. W ramach takiej zgody firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S przyporządkuje klientowi numer zwrotu. Ten numer zwrotu musi zostać podany na paczce lub w załączonej dokumentacji przy zwrocie towarów. Okres ważności zgody na zwrot wynosi 1 tydzień od daty jej wydania. Jeśli paczka lub załączona dokumentacja nie ma numeru zwrotu, zwracane artykuły mogą zostać odrzucone i nie zostanie wystawiona nota uznaniowa. Koszty związane ze zwrotem pokrywa klient. Towary muszą zostać zwrócone w odpowiednio wytrzymałym opakowaniu. Jeśli artykuły ulegną zniszczeniu w związku z nieodpowiednim lub słabej jakości opakowaniem, klient ponosi wszelkie koszty wynikające z tych zniszczeń. Jeśli pieczęć na paczce jest naruszona, artykuły nie mogą być zwrócone.
b: Z tytułu kosztów związanych z kontrolą jakości itp. przy zwrocie artykułów zostanie zwrócone maksymalnie 50% kwoty widniejącej na fakturze.


8.


Prawo właściwe i jurysdykcja
a: Wszelkie spory między klientem a firmą SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S będą rozstrzygane według prawa duńskiego, z wyjątkiem wszelkich przepisów dotyczących wyboru prawa właściwego, które mogą powodować przeniesienie miejsca rozpatrzenia danego sporu do innego kraju w celu rozpatrzenia go według obowiązującego tam prawa. Miejscem rozpatrywania sporów jest sąd w Aarhus, Dania.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.