Warunki sprzedaży i dostaw B2C, Konsument

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW — B2C — Wersja marzec 2017
Warunki sprzedaży i dostaw B2C, Konsument. Dotyczy wszystkich transakcji pomiędzy konsumentem/osobą prywatną (klientem) a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.

 1.


Zakres
a: Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw dotyczą zwykłych zakupów artykułów bezpośrednio od firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S oraz zakupów artykułów ze sklepu internetowego firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.


2.


Ceny i warunki płatności
a: Cena i wielkość rabatu dla artykułów podawane są w aktualnym cenniku w sklepie internetowym i będą widoczne w koszyku użytym do dokonania zakupów.
b: W przypadku zamówień łączonych z dostawą w kilku partiach ceny, wielkości rabatów i transport są liczone dla każdej oddzielnej dostawy, nie zaś dla całościowego zamówienia.
Zamówienia otwarte, ale jeszcze niedostarczone, lub zamówienia dostarczone można zmienić tylko na podstawie pisemnej zgody wyrażonej przez SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Jeśli zmiany obejmują ilości w zamówieniach otwartych lub dostarczonych, zmianie ulegną również stawki rabatów; z tego powodu cena jednostkowa będzie odzwierciedlała cenę z aktualnego cennika w sklepie internetowym, a faktury będą wystawiane w oparciu o te dane.
c: Odpowiednia minimalna wartość faktury dla sklepu internetowego pojawi się na ekranie przed zatwierdzeniem zamówienia.
d: Cena końcowa obejmuje podatek VAT i koszty transportu. Stawki VAT są zgodne ze stawkami VAT w poszczególnych krajach i przepisami UE.
e: Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty debetowej lub kredytowej. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie zawierające wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia.
f: Płatność zostanie zwrócona, jeśli wbrew oczekiwaniom artykuł nie zostanie dostarczony lub w przypadku skorzystania z opisanego w punkcie 6 prawa do odstąpienia od zakupu.
g: Jeśli wbrew postanowieniom pkt 2.e płatność nie zostanie dokonana niezwłocznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, zgodnie z przepisami Duńskiej Ustawy o zaległych płatnościach zostaną naliczone odsetki według stopy oprocentowania kredytów Narodowego Banku Duńskiego plus 8%.
h: Przypomnienie wysyłane w przypadku opóźnionej płatności podlega opłacie w wysokości 100,00 DKK za każde przypomnienie.


3.


Ograniczenie odpowiedzialności
a: Każda oferta sprzedaży podlega możliwości wcześniejszej sprzedaży, przy czym nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności w przypadku czasowo wyprzedanych artykułów, błędów w druku, problemów technicznych związanych z korzystaniem ze strony internetowej firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, wynikającym z tego nieprawidłowym przetworzeniem zamówienia itp. Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie będzie w takich przypadkach ponosić odpowiedzialności.
b: Dane techniczne podane w katalogu i na stronie internetowej firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S dotyczące na przykład wymiarów, skoku i siły to jedynie orientacyjne wartości średnie. Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw od takich wartości średnich. Tekst i informacje techniczne podane na stronie internetowej są regularnie zmieniane, mogą się zatem różnić od informacji podanych uprzednio, na przykład w katalogu.
c: W przypadku stwierdzenia faktycznych usterek lub uszkodzenia produktu firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy można udowodnić, że usterka lub uszkodzenie wynikają z błędu lub zaniedbania ze strony firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Jeśli w niezmiennych zasadach prawa nie wskazano inaczej, firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, czasu, marży lub za inne straty pośrednie poniesione w wyniku powyższych braków i uszkodzeń produktu.
d: Ponadto odpowiedzialność firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S za szkody nie może sięgać kwoty wyższej niż kwota faktury dla danej dostawy.
e: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przeciążenia dostarczonych artykułów, nieprawidłowego użytkowania artykułów lub kruchości wodorowej wynikłej z procesu nakładania powierzchniowej powłoki galwanicznej.
f: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S jest zwolniona z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
g: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S z przyjemnością udzieli porad i pomoże w obliczeniach. W przypadku specjalnych wymagań co do artykułu lub jego zastosowania należy to wskazać na piśmie nie później niż w chwili składania zamówienia. Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie może w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za udzielane porady lub dostarczane obliczenia, ponieważ nie można uznać, że jest w pełni zaznajomiona z układami, instalacją, masami itd.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamówienie i użytkowanie zakupionych towarów. Obowiązkiem klienta jest zawsze przeprowadzenie odpowiedniej kontroli jakości wszystkich dostarczonych towarów natychmiast po ich otrzymaniu, a przed rozpoczęciem ich przechowywania, montażem, przekazaniem lub użyciem w inny sposób.
h: Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S może ponosić odpowiedzialność za produkty tylko w przypadkach określonych przez obowiązujące prawodawstwo, w tym Duńską Ustawę o odpowiedzialności za produkty.


4.


Dostawa, w tym nadwyżki i niedobory
a: W przypadku transakcji dotyczących sprężyn wykonywanych na zamówienie firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S zastrzega prawo do nadwyżki lub niedoboru w ilości do 10% zamówionej ilości.
b: Dostawa niedostatecznej lub nadmiernej liczby artykułów zostanie uwzględniona w sumie faktury.
c: Dostawa zostanie zrealizowana najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Jeśli nie będzie możliwa dostawa w ciągu 30 dni, firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S niezwłocznie skontaktuje się z klientem w tej sprawie, wskazując możliwą datę dostawy.
d: Jeśli zamówione artykuły/artykuł nie zostaną/-nie dostarczone/-y w terminie podanym w punkcie 4.c, zakup może zostać anulowany. W przypadku skorzystania z możliwości anulowania zamówienia należy poinformować firmę SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S w odpowiednim czasie. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić otrzymany artykuł lub artykuły do firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Wpłacona suma (punkt 2) zostanie zwrócona przez firmę SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S po otrzymaniu zwrotu artykułów.
e: Jeśli którykolwiek z zamówionych artykułów nie zostanie dostarczony w terminie wskazanym w punkcie 4.c, należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, co umożliwi jak najszybsze wysłanie brakujących artykułów lub zamówienia zastępczego.
f: Jeżeli nie ustalono inaczej na piśmie, wszystkie towary są dostarczane na zasadzie EXW — EX Works.


5.


Reklamacje i duńska Ustawa o reklamacjach konsumenckich
a: Wszelkie reklamacje należy składać bezpośrednio do firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S lub ewentualnie do producenta lub innego dystrybutora, który w związku z dokonanym zakupem przejął odpowiedzialność za naprawianie wszelkich usterek jak najszybciej i w uzasadnionym terminie po ich wykryciu. Dalsze szczegóły zamieszczono w punkcie 7. Prawo do złożenia reklamacji obejmuje wady i usterki produktu, które były obecne w momencie dostawy. Obowiązuje zwykły dwuletni termin na złożenie reklamacji, co oznacza, że reklamacje należy złożyć nie później niż 2 lata od daty dostawy.
b: Poza warunkami podanymi powyżej, spółka SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie przyjmuje odpowiedzialności za wady, a klient nie może zatem powoływać się na inne środki prawne za naruszenie umowy poza wskazanymi powyżej. W związku z tym spółka SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które zostały uszkodzone w związku z montażem, użytkowaniem, obciążaniem, ogólnym stosowaniem i otoczeniem, jeśli takie okoliczności wpływają na okres użytkowania i trwałość produktów. Ponieważ tego rodzaju skutki są poza kontrolą spółki SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, nie ma możliwości zagwarantowania jakości lub właściwości produktu w inny sposób niż określono w powyższym punkcie dotyczącym prawa do reklamacji.
c: WJeśli klient życzy sobie złożyć reklamację dotyczącą zakupu dokonanego na tej stronie internetowej, prosimy o kontakt z duńskim Urzędem ds. Konkurencji i Konsumentów (Danish Competition and Consumer Authority) w Danii i na stronie Internetowego systemu rozstrzygania sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr/, gdzie można znaleźć informacje na temat dostępnych dla klientów możliwości w zakresie rozpatrywania reklamacji na drodze pozasądowej. Z platformy internetowej mogą skorzystać klienci mieszkający w UE. W związku z reklamacją klienta można wpisać adres e-mail firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S [email protected]


6.


Prawo do odstąpienia od zakupu i zwrot towarów
a: Dla wszystkich artykułów zamówionych przez Internet w firmie SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S obowiązuje 14 dniowy okres na odstąpienie od zakupu. Okres ten rozpoczyna się w dniu otrzymania artykułu lub w dniu pierwszej dostawy — w przypadku podzielonych dostaw.
Jeśli nabywca chce skorzystać z możliwości odstąpienia od zakupu, musi poinformować o tym firmę SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S na piśmie przed upływem okresu na odstąpienie od zakupu. Klient może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od zakupu, który jest dostępny na stronie internetowej firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.
W celu zapewnienia prawidłowej obsługi zwrotu artykułów firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie przyjmie artykułów do zwrotu bez uprzedniego wydania zgody. W ramach takiej zgody firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S przyporządkuje klientowi numer zwrotu. Ten numer zwrotu musi zostać podany na paczce lub w załączonej dokumentacji przy zwrocie towarów.
b: Należy zwrócić uwagę na fakt, że sprężyny/artykuły mogą ulec uszkodzeniom pod wpływem zużycia lub naprężeń, a tym samym nie nadają się do odsprzedaży, jeśli były w jakikolwiek sposób używane. Z tej samej przyczyny produkty są dostarczane w szczelnej i przezroczystej plastikowej torbie. W przypadku wycofania zamówienia na warunkach określonych w punkcie 6.a przezroczysta plastikowa torba nie może być otwierana, jeśli ma zostać zachowana wartość odsprzedaży produktu. W przeciwnym razie firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ma prawo do odmowy przyjęcia zwróconych towarów.
W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej produktu klient musi wysłać lub dostarczyć artykuł do firmy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S w terminie 14 dni od dnia, w którym zgłosił swoją decyzję o wycofaniu się z umowy.
W przypadku anulowania umowy dotyczącej produktu firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S musi dokonać zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od klienta, w tym wszelkich kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia, w którym klient zgłosił swoją decyzję o wycofaniu się z umowy.
Firma SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nie jest zobowiązana do zwrotu dodatkowych kosztów, jeśli klient wybrał przed dokonaniem zakupu inną, droższą formę dostawy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez firmę SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.
Klient uiszcza opłaty bezpośrednie związane ze zwrotem artykułu.
Towary muszą zostać zwrócone w odpowiednio wytrzymałym opakowaniu. Klient ponosi odpowiedzialność za zagubienie lub uszkodzenie artykułu podczas zwrotu. Przewoźne przy odsyłaniu nie podlega zwrotowi.
Artykuły wykonane na zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi bez względu na powód.
Zwracane artykuły należy wysyłać na adres: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, DK - 8382 Hinnerup, Dania. Patrz również punkt 7.


7.


Informacje
a: Pytania, skargi itp. można kierować na adres:
SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S
Gamma 5
8382 Hinnerup
Dania

Tel. +45 86 72 00 99
Faks +45 86 29 97 86
E-mail: [email protected]8.


Prawo właściwe
a: Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy podlegają prawu duńskiemu z zastrzeżeniem, że klient wciąż zachowuje ochronę na mocy ustawowych przepisów o ochronie obowiązujących w jego kraju zamieszkania.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.