Dyrektywa RoHS

Download pdf(Dyrektywa dotycząca ograniczeń substancji niebezpiecznych), nr 2002/95/WE, nie jest prawem, a jedynie regulacją, która określa ograniczenia dotyczące użycia substancji/materiałów niebezpiecznych używanych w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym. Dyrektywa ta jest ściśle związana z dyrektywą WEEE (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), nr 2002/96/WE, która określa cele w zakresie zbierania i/lub recyklingu, i/lub usuwania elementów/materiałów elektronicznych i elektrycznych. Inicjatywa ta została podjęta w celu stawienia czoła rosnącym problemom związanym z zanieczyszczeniem środowiska.

RoHS często nazywana jest dyrektywą „bezołowiową”, ogranicza ona jednak użycie w sumie sześciu substancji wymienionych poniżej: ołów, rtęć, kadm, chrom sześciowartościowy, PBB (bifenyl polibromowany, bromowana substancja opóźniająca palenie), PBDE (polibromowany eter etylowy, bromowana substancja opóźniająca palenie).

Produkty Sodemann Industrifjedre A/S nie zawierają powyższych substancji.

Dyrektywa RoHS 2

27 maja 2011 roku, pięć lat po wprowadzeniu dyrektywy RoHS, Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę zwaną RoHS 2. Dyrektywa RoHS 2 to dyrektywa Unii Europejskiej nr 2011/65/UE. Skrót RoHS jest akronimem dla ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ang . Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment).

Dyrektywa RoHS 2 zakazuje stosowania następujących substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprzedawanym w UE od 1 lipca 2006 roku: ołów, kadm, rtęć, chrom sześciowartościowy (chrom VI), bifenyl polibromowany (PBB), polibromowany eter etylowy (PBDE).
Dyrektywa ma na celu ograniczenie wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko, wywieranego zarówno przez użytkowanie, jak i utylizację urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

RoHS 3

Do pierwotnej listy RoHS 2 dodano cztery nowe substancje. Nowa lista RoHS 3 ważna od 22 lipca 2019 r. zawiera następujące substancje:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Wniosek:

Jesteśmy przekonani, że produkty firmy Sodemann Industrifjedre A/S nie zawierają żadnych z wyżej wymienionych substancji/materiałów i że w związku z tym są one zgodne z dyrektywami RoHS, RoHS 2 i RoHS 3.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.